Lanternor & elektricitet ombord

De flesta båtar behöver det ström & lanternor.

Båtar som måste ha lanternor måste ha ström. Batterier är den vanligaste strömkällan. Att batteriet ej räcker till, beror på okunskap. - Inte bristande batterikapacitet!

För att batteriet ska räcka:

- Placera batteriet svalt (max 30°C).

- Släcka glömda förbrukare (t.ex. läslampan… ).

- Ta bort ärg på batteripoler, säkringar…

- Installera huvudströmbrytare. Förebygger uppkomsten av ärg då båten ej används.

- Mät laddspänningen. Direkt på batteripolerna med motorn igång, på förhöjd tomgång. Laddningsspänningen uppgå till 14,4 volt i ett 12-voltsystem (Äldre batterier 13,5 V)

- Mät laddningsnivån. Dels genom att kolla syrakoncentrationen. (Laddning om nivån är under 1,20 kg/l) eller via mätning av vilospänningen. (Laddning om spänningen understiger 11 volt).

- Stora spänningsskillnader orsakas ofta av dåliga/tunna kablar och/eller korrosion och oxid på kontaktpunkter. Sådant är enkelt att åtgärda.

Alla är skyldiga föra tända lanternor under mörker. Det vill säga från skymning till gryning samt vid nedsatt sikt. Båt med endast ett ljus är enligt sjötrafikförordningen skyldig att hålla sig ur vägen för annan sjötrafik. Nedan kan du översiktligt utläsa hur man ska föra lanternor. För mer detaljerad information om lanternor se Sjöfartsverkets sjötrafikföreskrifter.


 

GENERELLT

- Vit topp

- Vit akter

- Eller vit runtlysande

- Grönt på styrbord sida

- Rött på babord.

MINDRE ÄN 7 METER

- Segelbåt roddbåtar m.fl. ska ha någon typ av lampa tänd med vitt ljus.

- Motorbåt max 7 knop: En vit runtlysande lanterna

7 – 12 METER VID MOTORDRIFT:

- En vit runtlysande lanterna samt sidolanternor. 2 nautiska mils synlighet. Minst 1m (Innomskärs räcker 0,5 m) ovanför sidolanternorna.

- Sidolanternorna ska ha 1 nautiska mils synlighet och får vara en sammansatt lanterna

7 – 12 METER VID SEGLING:

- Två runtlysande ljus, rött över grönt, lodrätt över varandra. Synliga minst 2 nautiska mil. Obs. Ej I kombination med mastlanterna.

- Sidolanternor ska vara synliga minst 1 nautisk mil.

- Sido- och akterljus får föras i sammansatt mastlanterna. Den ska i sådana fall sitta nära masttoppen och vara synlig minst 1 nautisk mil.

- Sidolanternorna får vara en sammansatt lanterna.

Över 12 METER

Samma som 7-12 meter, men:

- Sidolanternornas ska vara synliga minst 2 nautiska mil på de större båtarna.

- Topplanternan vid motordrift ska vara synlig minst 3 nautiska mil, placerad minst 2,5 m över reling och minst 1 m över sidolanternorna.